Kto może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Samo przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego nie jest obwarowane wymogami formalnymi. Jednak po zdanym egzaminie by zostać zaprzysiężonym i uprawiać ten zawód, konieczne jest spełnienie warunków wymienionych w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

W tym przypadku, kandydat po zdaniu egzaminu przed zaprzysiężeniem ma obowiązek potwierdzenia: 

  • Obywatelstwa polskiego lub innych obywatelstw dopuszczonych, czyli któregoś z krajów członkowskich UE, krajów EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa uznającego z Polską zasadę wzajemności obywatelstwa.
  • Pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli nieograniczonych możliwości do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
  • Niekaralności za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.
  • Ukończenia studiów wyższych i uzyskali tytuł magistra lub tytułu równorzędnego państw wymienionych w pkt 1.

Brak obywatelstwa, któregoś z krajów wymienionych w pkt 1 lub nieposiadanie wyższego wykształcenia, o których mowa w pkt 4, nie zamyka kandydatowi drogi do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Można zatem przystąpić do niego jeszcze w trakcie swoich starań o spełnienie omawianych wymogów.