W czym może pomóc tłumacz powoływany na biegłego sądowego?

Istnieje możliwość świadczenia usługi tłumaczenia przysięgłego na prośbę cudzoziemca przed organami państwowymi.

Na każdego tłumacza biegłego państwo nakłada odpowiedzialność prawną, która nakazuje zachowanie całkowitej bezstronności w powierzonych mu obowiązkach. W związku z tym, żaden tłumacz przysięgły powołany do roli biegłego przez organ państwowy, nie udzieli cudzoziemcowi porad, mogących zakłócić prawidłowy przebieg postępowania.

Jak wobec tego możemy pomóc?...

Nie oznacza to jednak, że doświadczony biegły tłumacz nie może pojawić się przed sądem lub na policji wraz ze swoim Klientem na jego prośbę, w celu dochodzenia praw.

Występujemy w różnych okolicznościach w roli tłumacza przysięgłego, np. przed:

  • sądem;
  • prokuratorem;
  • policją;
  • strażą graniczną;
  • czy komornikiem.

Wówczas, nie legitymuję się, lecz wystarczy przedłożenie mojego dokumentu o wpisie na listę Ministra Sprawiedliwości.