Z czego składa się egzamin na tłumacza przysięgłego?

W tym artykule znajdziesz pełną informację o zagadnieniach merytorycznych wchodzących w skład egzaminu pisemnego i ustnego na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego w części ustnej i pisemnej, w których do przetłumaczenia są po 4 teksty, przeprowadzany jest pod przewodnictwem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w składzie 11 członków powołanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności w zakresie tłumaczeń na podstawie 2 tekstów z języka obcego na język polski oraz 2 z języka obcego na język polski. Jak określa ustawa, jeden z tekstów w grupie musi być:

 • pismem sądowym;
 • pismem urzędowym;
 • (lub) tekstem prawniczym.

Rozdział punktów za poszczególne zadania egzaminacyjne:

 

Część pisemna (czas trwania: 4 godziny) Pozostałe kryteria oceny podczas egzaminu pisemnego:

 

 • Tłumaczenie z j. polskiego na język obcy – pismo sądowe, urzędowe lub tekst prawniczy, 50 pkt
 • Tłumaczenie z j. polskiego na język obcy – tekst dowolny, 50 pkt
 • Tłumaczenie z j. obcego na język polski – pismo sądowe, urzędowe lub tekst prawniczy, 50 pkt
 • Tłumaczenie z j. obcego na język polski – tekst dowolny 50 pkt

 

 

 • Zgodność treści tłumaczenia z treścią oryginału, 10 pkt
 • Użycie terminologii i frazeologii subjęzyka specjalistycznego, 15 pkt
 • Poprawność gramatyczna, ortograficzna i leksykalna (leksyka niespecjalistyczna), 10 pkt
 • Zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu, 10 pkt
 • Znajomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych (egzamin pisemny), 5 pkt

Egzamin w części pisemnej trwa 4 godziny. Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy zgromadzić co najmniej 150 pkt. Dopiero wówczas można przejść do części ustnej, która przeprowadzana jest nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia egzaminu pisemnego.

Część ustna (około 40 minut) Pozostałe kryteria oceny podczas egzaminu pisemnego:

 

 • Tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język obcy – pismo sądowe, urzędowe lub tekst prawniczy, 50 pkt
 • Tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język obcy – tekst dowolny, 50 pkt
 • Tłumaczenie a Vista* z j. obcego na język polski – pismo sądowe, urzędowe lub tekst prawniczy, 50 pkt
 • Tłumaczenie a Vista z języka obcego na język polski – tekst dowolny, 50 pkt

 

 

 • Zgodność treści tłumaczenia z treścią oryginału, 10 pkt
 • Użycie terminologii i frazeologii subjęzyka specjalistycznego, 15 pkt
 • Poprawność gramatyczna, ortograficzna i leksykalna (leksyka niespecjalistyczna), 10 pkt
 • Zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu, 10 pkt
 • Poprawność fonetyczna i intonacyjna, tj. dykcja i płynność wypowiedzi, 5 pkt

*Bezpośrednio przed tłumaczeniem kandydat otrzymuje do przetłumaczenia tekst w formie pisemnej.

Zdanie egzaminu oznacza zgromadzenie w części pisemnej i ustnej minimum po 150 pkt na każdą z nich.