W jakich instytucjach występuję w roli biegłego?

Zobacz przykłady instytucji powołujących mnie, jako tłumacza przysięgłego, do czynności biegłego sądowego.

Sądy:

 • sprawy o upadłość firmy;
 • sprawy w Sądzie Rodzinnym o ustalenie opieki nad dzieckiem; sprawy rozwodowe
 • sprawy w Sądzie Karnym o wydalenie cudzoziemca za nielegalne przekroczenie granicy;
 • sprawy w Sądzie Karnym o posiadanie sfałszowanych dokumentów oraz wszystkie inne sprawy w których wystepuje cudzoziemiec jako strona, świadek, podejrzany lub oskarżony
 • sprawy w Sądzie Cywilnym, np. potwierdzenie braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego*;
 • sprawy w Sądzie Cywilnym o stwierdzenie nabycia spadku.

* Potwierdzenie braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego obowiązuje obcokrajowców, np. obywateli państw spoza UE, wchodzących w związek małżeński. Wówczas wymagane jest złożenie odpowiedniego oświadczenia składanego przez obcokrajowca w Sądzie Cywilnym pod przysięgą przy udziale tłumacza przysięgłego powołanego, jako biegłego sądowego. Do innych czynności należą także tłumaczenia uroczystości ślubów cywilnych z przyłożeniem pieczęci i złożeniem podpisu na akcie małżeństwa oraz tłumaczenia w USC w sprawach o zapewnieniu o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego jak też uznania dziecka. Wówczas biegły tłumacz przykłada pieczęć wraz z własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem rodzica.

 Uczestniczę w czynnościach na wezwanie:

 • Policji;
 • Prokuratury;
 • Straży Granicznej;
 • Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego (z powołania sądu)**;
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Komorników;
 • Urzędu d.s. Cudzoziemców.

** Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny jest placówką specjalistyczną w zakresie diagnozy w sprawach nieletnich, opiekuńczych, małoletnich i innych sprawach rodzinnych. Zadaniem placówki jest pomoc w należytym stosowaniu środków i metod wychowawczych oraz prawidłowym ich wykonywaniu. Placówki RODK działają na zlecenie Sądu Okręgowego w Warszawie oraz na podstawie postanowień Sądów Rejonowych i Prokuratur Rejonowych. Zadaniem placówki jest pomoc w należytym stosowaniu środków i metod wychowawczych oraz prawidłowym ich wykonywaniu poprzez:

 • przeprowadzanie badań pedagogicznych, psychologicznych, lekarskich i środowiskowych oraz wydawanie na ich podstawie opinii o nieletnich, małoletnich, ich rodzinach i opiekunach;
 • udzielanie pomocy specjalistycznej zakładom poprawczym i schroniskom dla nieletnich w zakresie opieki psychopedagogicznej nad wychowankami w przypadkach szczególnie skomplikowanych.