Jakie wymagania formalne stawiane są wobec kandydatów?

Chcesz zostać tłumaczem przysięgłym? Poszukujesz informacji na temat wszystkich szczegółów o wymaganiach formalnych stawianych przed kandydatami? Jeżeli tak, to zanim podejmiesz dalsze kroki w celu przystąpienia do egzaminu, powinieneś zapoznać się z listą warunków wymienionych w tym artykule.

Wszystkie wymogi wobec osób zainteresowanych określają przepisy ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z nimi zawód ten może być wykonywany wyłącznie przez osobę spełniającą poniższe warunki:

1. Obywatelstwo

Ubiegający się powinien udokumentować posiadanie, któregoś z poniższych obywatelstw:

  • polskiego;
  • jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • państw członkowskich EFTA;
  • Konfederacji Szwajcarskiej;
  • innego państwa na zasadach wzajemności.

2. Zna język polski

Osoby fizyczne spoza Polski powinny okazać certyfikaty posiadające swoje kwalifikacje.

3. Pełna zdolność do czynności prawnych

Osoba musi posiadać zdolność do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

4. Zaświadczenie o niekaralności

Kandydatami mogą być wyłącznie osoby niekarane za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5. Wykształcenie

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie przez niego tytułu magistra lub tytułu równorzędnego do magistra w danym państwie określonym w pkt 1;

6. Egzamin pisemny i ustny

Kandydat ma obowiązek złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Obowiązek posiadania wyższego wykształcenia zgodnie z pkt 5, jak i złożenia egzaminu, nie podlega zwolnieniu i dotyczy, zarówno wszystkich kandydatów, jak i osób posiadających uprawnienia tłumacza przysięgłego uzyskane w innych państwach.