W jakich czynnościach występuję w roli biegłego?

Zobacz przykłady spraw prowadzonych przy moim udziale według niektórych instytucji.ji.

Sądy

Prowadzę ustne tłumaczenia podczas przesłuchań osób występujących przed danym sądem.

Przesłuchanie tłumaczone jest konsekutywnie - zdanie po zdaniu i bardzo precyzyjnie, ponieważ cała czynność jest protokołowana.

W przypadkach, gdy podczas czynności osoba stawająca przed sądem nie stoi przy barierce, wówczas stosuje się tłumaczenie symultaniczne – szeptane lub szuszotaż stosowany, gdy tłumacz może streścić wypowiedzi stron.

Policja

Uczestniczę w sprawdzaniu danych osobowych, egzekwowaniu obowiązku określonego w tytule wykonawczym i dalszych czynnościach z niego wynikających. Tłumaczę przesłuchania podejrzanego lub świadka i składam na protokole z przesłuchania pieczęć wraz z podpisem, za wierność przekładu.

Komornik

Dokonuję tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych podczas przeprowadza czynności zajęcia mienia przy asyście policji (z tytułem wykonawczym). Jeżeli czynności dotyczą zajęcia mienia ruchomego, wówczas tłumaczę techniką szeptaną (szuszotaż).

Prokuratura

Prowadzę tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne lub szeptane podczas przesłuchać prokuratorskich w sprawach karnych.

Straż Graniczna

Tłumaczę przesłuchania protokołowane i asystuję podczas badań medycznych oraz innych rutynowych czynności podczas zatrzymań, w tym m.in.: pobieraniu odcisków palców czy wykonywaniu zdjęć. W zależności od potrzeb, tłumaczę techniką szeptaną, konsekutywnie lub symultanicznie.

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

Wykonuję tłumaczenia konsekutywne rozmów pomiędzy rodzicami i dzieckiem. W trakcie konwersacji każde wypowiedziane zdanie jest ważne i protokołowane.

Urząd d.s. Cudzoziemców

Jestem powoływana do tłumaczeń wymagających dużej dokładności podczas przesłuchań z protokołowaniem. Wówczas stosuje się technikę konsekutywną.

Notariaty

Towarzyszę cudzoziemcom w załatwianiu spraw notarialnych, a te wymagają obecności tłumacza przysięgłego. Moje dane i numer z listy Ministra Sprawiedliwości widnieją potem w akcie notarialnym.

Tłumacz przysięgły dość często spotyka się z sytuacjami, kiedy to zatrzymani, podejrzani lub oskarżeni, szukają u niego pomocy wykraczającej poza obszar ustawowych kompetencji. Wykonywanie czynności biegłego sądowego i jednoczesne bycie osobą zaufania publicznego w naszym zawodzie jest bardzo trudne. Zachowanie całkowitej bezstronności wymaga od nas dużej odporność psychicznej na stres.

Tłumacz jest tylko "Ustami" organów ścigania i sprawiedliwości.

Biegły sądowy nie może sam porozumiewać się z oskarżonym, przesłuchiwanym czy świadkiem. Naszym obowiązkiem jest wyłącznie dokładne tłumaczenie zadanych pytań i kierowanie ich do kompetentnej osoby.